Tổng hợp điểm các bài viết tham dự Sự kiện viết "Ngày mai, hãy đợi đấy!" - Bloggers VIET

Tổng hợp điểm các bài viết tham dự Sự kiện viết "Ngày mai, hãy đợi đấy!"

STT
Bài viết - Bloggers
Điểm Blog (10)
Điểm Thông điệp (5)
Cộng điểm
Rank
1
21,7
9,0
30,7
24
2
24,5
10,8
35,3
9
3
22,5
10,7
33,2
19
4
20,3
7,7
28,0
27
5
20,5
8,7
29,2
26
6
21,2
10,2
31,3
23
7
23,3
10,0
33,3
18
8
27,3
11,7
39,0
3
9
23,8
10,0
33,8
15
10
27,3
11,8
39,2
2
11
24,3
9,7
34,0
12
12
23,2
10,7
33,8
14
13
25,2
12,3
37,5
5
14
23,7
10,3
34,0
12
15
24,2
8,3
32,5
21
16
23,5
10,2
33,7
16
17
28,7
13,2
41,8
1
18
25,8
10,0
35,8
8
19
21,0
6,3
27,3
29
20
25,5
7,5
33,0
20
21
20,5
7,5
28,0
27
22
20,8
9,7
30,5
25
23
24,7
10,7
35,3
9
24
24,5
9,2
33,7
16
25
26,2
12,3
38,5
4
26
27,2
9,3
36,5
6
27
23,7
11,0
34,7
11
28
25,2
11,3
36,5
6
29
23,5
9,0
32,5
21
Trên đây là danh sách các bài viết tham dự sự kiện viết "Ngày mai, hãy đợi đấy!" và tổng điểm của mỗi bài viết, Bloggers VIET đã tổng hợp lại để các bạn dễ theo dõi.
Xin chân thành cảm ơn.
Có thể bạn quan tâm × +